Praktisk Info / Priser / Tilskud

Priser / Tilskud

 

Vestbirk Naturbørnehave følger Horsens Kommunes takster for ”Børnepasning i børnehaver”. Link til Takster --->  Klik her

Jfr. Dagtilbudslovens § 43 skal kommunen give søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud (vuggestue, børnehave, SFO).

Man skal som forældre ikke selv rette henvendelse til Horsens Kommunes forældrebetaling for at modtage søskenderabat til børn i private institutioner. Det kører pr. automatik kommunen og institutionen imellem og institutionen sørger for at modregne tilskuddet i forældrebetalingen.

Jfr. Dagtilbudsloven § 43 skal kommunen yde socialpædagogiske fripladstilskud, når et barns ophold i et dagtilbud anses som særligt påkrævet af sociale og pædagogiske grunde og hvis betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud.

Ansøgning om fripladstilskud udfyldes på Horsens Kommunes hjemmeside, hvorefter ansøgningen behandles. Gives der positivt tilsagn, vil Horsens Kommune overføre tilskuddet til institutionen, som efterfølgende modregner dette i forældrebetalingen.

Vestbirk Naturbørnehave | Søvejen 7, Vestbirk, 8752 Østbirk  | Tlf.: 60 15 17 73 | Bornehaven@vestbirknaturbornehave.dk