Praktisk Info / Priser / Tilskud

Priser / Tilskud

 

Vestbirk Naturbørnehave følger Horsens Kommunes takster for ”Børnepasning i børnehaver”. Link til Takster --->  Klik her

Jfr. Dagtilbudslovens § 43 skal kommunen give søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud (vuggestue, børnehave, SFO).

Man skal som forældre ikke selv rette henvendelse til Horsens Kommunes forældrebetaling for at modtage søskenderabat til børn i private institutioner. Det kører pr. automatik kommunen og institutionen imellem og institutionen sørger for at modregne tilskuddet i forældrebetalingen.

Jfr. Dagtilbudsloven § 43 skal kommunen yde socialpædagogiske fripladstilskud, når et barns ophold i et dagtilbud anses som særligt påkrævet af sociale og pædagogiske grunde og hvis betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud.

Ansøgning om fripladstilskud udfyldes på Horsens Kommunes hjemmeside, hvorefter ansøgningen behandles. Gives der positivt tilsagn, vil Horsens Kommune overføre tilskuddet til institutionen, som efterfølgende modregner dette i forældrebetalingen.

Vi tilbyder heldagsplads 51,5 t/u.

Desuden tilbyder vi deltidsplads 30 t/u til børn af forældre, som har fravær ifm. graviditet, fødsel eller adoption - efter ansøgning. 

- Ansøgning om en deltidsplads skal indgives til Horsens Kommune senest 2 mdr. før den ansøgte periodes start. Samtidig adviseres Vestbirk Naturbørnehaves ledelse.

- En deltidsplads skal begynde d. 1. i en måned, og kan tidligst begynde den førstkommende 1. efter, at der er ret til fravær ifølge barselsloven.

- Deltidspladsen ophører den sidste hverdag i den måned, hvor retten til fravær udløber.

- Forældre skal orientere Horsens Kommune om en evt. afbrydelse af fraværet senest 2 mdr. før, ændringen træder i kraft.

- Forældre, som genoptager arbejdet delvist, har ret til en deltidsplads, men kun hvis de som minimum afholder fravær svarende til 40 % af arbejdstiden. Dette er 15 timer om ugen for en fuldtidsansat.

Retningslinjer for brug af deltidsplads:

Timerne placeres i tidsrummet  8.30-14.30 man.- fre. Der kan ikke spares timer op ved at holde fri en dag og lægge flere timer en anden dag.

- Deltidspladsen ophører med dags varsel, hvis det daglige timeforbrug overstiger 6 timer. Selvfølgelig med advarsel inden.

- Forældrebetalingen for en 30 timers deltidsplads er pt 1.306 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestbirk Naturbørnehave | Søvejen 7, Vestbirk, 8752 Østbirk  | Tlf.: 60 15 17 73 | Bornehaven@vestbirknaturbornehave.dk